Anyone use their mountain bike helmet, while riding onewheel?